Karolinka - město na Valašsku

 / 

Městský úřad

 / 

Úřední deska

 / 

Informace k ochraně osobních údajů - GDPR
 

Úřední deska

Informace k ochraně osobních údajů - GDPR

29.06.2023

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM


1. Účel Dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, povinné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce: Město Karolinka, případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument „Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem", může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.karolinka.cz

Dokument v PDF: Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem.


2. Totožnost a kontaktní údaje správce:

1. Název: Město Karolinka
2. Kontaktní poštovní adresa: Radniční náměstí č. 42, 756 05 Karolinka.
3. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Radniční náměstí č. 42, 756 05 Karolinka.
4. Tel. číslo: 571 116 251
5. Elektronická adresa podatelny: podatelna@mukarolinka.cz
6. Identifikátor datové schránky: fgcby4a
7. IČO: 00303909
8. DIČ: CZ00303909


3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce zřizuje pro účely souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence:

JAN ANDĚL

IČO: 01283391

DIČ: CZ8209105696

 
e-mail: podatelna@mukarolinka.cz

 

4. Zásady zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:
„zákonnost, korektnost a transparentnost" Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.
„účelové omezení" Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme jej od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.
• „minimalizace údajů" Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
„přesnost" Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
„omezení doby uložení" Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikaci poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.
„integrita a důvěrnost" Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
„proporcionalita" Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření „testem proporcionality"
„odpovědnost" Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

 

5. Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří:
a) Souhlas. Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen v případech, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.
b) Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
c) Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.
d) Životně důležitý zájem. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života aj.
e) Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Soudní příkazy aj.
f) Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. V takových případech máme dle platné legislativy zpracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nebo interní předpis.

6. Oprávněné zájmy správce

• Kamerové systémy pro zvýšení bezpečnosti.
• Efektivita, kvalita a řízení práce zaměstnanců.
• Řízení bezpečnosti informačních aktiv správce.
• Komunikace v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů mimo smluvní vztahy.
• Propagace a prezentace města.


7. Práva poskytovatele osobních údajů.


Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám
pomohli při uplatňování vašich práv. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktuje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace jsou v bodě 3 tohoto dokumentu.
Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy v souladu i s ostatními právy vycházející ze zákonné povinnosti a výkonu veřejné moci správce. Máme právo a povinnost se ke všem žádostem vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality. V případě uplatnění níže uvedených vašich práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření vaší totožnosti případně plné moci včetně zabezpečené komunikace. Bližší informace naleznete na: www.karolinka.cz
a) Právo na přístup k osobním informacím. Máte právo na informace, jaké kategorie osobní údajů a na základě jakého zákonného důvodu zpracováváme.
b) Právo na opravu osobních údajů. Máte právo vždy upřesnit osobní údaje, které zpracováváme.
c) Právo na Výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracovávání není předmětem jiné naší zákonné povinnosti.
d) Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracovávání osobních údajů, tak že jsou osobní údaje vyloučeny ze zpracovávání, do doby, než budou vyjasněny důvody vašeho omezení. Omezení osobních údajů není absolutní a neplatí pro určení, výkonu, obhajoby právních nároků a další zákonné povinnost správce, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv.
e) Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Toto právo lze uplatnit pouze, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Naší povinností je informovat vás na základě jakých
zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke
zpracovávání dochází.
f) Právo na přenositelnost údajů. V případě, že osobní údaje
zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní v případě, že se jedná o zpracovávání nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo pod právní povinností, kterou je správce pověřen nebo povinován.
g) Právo odvolat Souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na vašem souhlasu. Máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě neoprávněného zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost, u dozorového úřadu, https://www.uoou.cz.

8. Registr zpracovávání osobních údajů
Veškeré činnosti - agendy, při kterých zpracováváme osobní údaje, jsou vedeny v Registru zpracovávaných údajů.


Více informací naleznete zde.

Nařízení Evropské unie: https://tinyurl.com/zp3w6fw
Web Úřadu na ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/p1=3938
Stanoviska Ministerstva vnitra České republiky k Nařízení EU: http://www.mvcr.cz/gdpr/

 

 

 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy