Vítejte

na oficiálních webových stránkách města Karolinky

 

Map of Karolinka

Úřední deska

Informace k ochraně osobních údajů - GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - INFORMACE POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (dále jen „Nařízení EU"). Toto Nařízení nahradí doposud platný a účinný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nařízení má za cíl sjednotit standardy ochrany osobních údajů v zemích Evropské unie a reagovat na nové trendy v oblasti komunikačních a informačních technologií, jejich rozvoj a s ním spojená rizika pro všechny fyzické osoby, které se pohybují v rámci informační společnosti a jejichž osobní údaje jsou v důsledku této sociální aktivity vystaveny nebezpečí zneužití, ztráty či jiné hrozbě.
Nařízení je normou v českém právním prostředí přímo vykonatelnou, a to bez nutnosti jejího začlenění do právního systému ve formě zákona. Počínaje dnem 25. 5. 2018 se tedy obecná pravidla v Nařízení EU obsažená stanou závaznými pro všechny subjekty vystupující v postavení správců a zpracovatelů osobních údajů, a to nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii.
Pro jasnější porozumění dané problematiky uvádíme základní pojmy, se kterými Nařízení EU pracuje.


1. ZÁKLADNÍ POJMY

Nařízení dopadá na veškeré úkony zpracování.


Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Subjekt údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Osobní údaj jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivý údaj je zvláštní kategorie osobního údaje - osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel OÚ je potom fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Účel zpracování OÚ je činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Titul zpracování OÚ je právním důvodem zpracování OÚ, který zakládá zákonnost (legálnost) zpracování OÚ. PO zpracovává pouze OÚ subjektů údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem, nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolu ve veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zdroje OÚ je fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány.

Příjemce OÚ je fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

Automatizované zpracování osobních údajů subjektů ani profilování subjektů správce nepraktikuje.

 

S ohledem na šíři těchto definic, jakož i s přihlédnutím k povaze toho, co Nařízení EU považuje za osobní údaj, je zřejmé, že prakticky neexistuje subjekt, který by nebyl správcem či zpracovatelem osobních údajů a tedy plošný dopad tohoto nařízení je prakticky neomezený.


Také Město Karolinka v souladu s Nařízením EU je správcem (a v některých případech i zpracovatelem) osobních údajů, a musí respektovat pravidla, která Nařízení EU přináší. Pravidla EU jsou aplikována jak při výkonu samostatné, tak i přenesené působnosti. Velká většina těchto pravidel a zásad není v českém právu novinkou a již v minulosti byla do každodenní práce Městského úřadu Karolinka zapracována, některá však přináší změny zásadní.


2. ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU KAROLINKA

Zákonnost, korektnost a transparentnost - osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.

Účelové omezení - osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme jej od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.

Minimalizace údajů - požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Přesnost a aktuálnost - zpracováváme údaje přesné a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.

Omezení doby uložení - údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.

Integrita a důvěrnost - osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Proporcionalita - jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření „testem proporcionality"

Odpovědnost - za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

 

3. JAKÉ KATEGORIE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTO KAROLINKA ZPRACOVÁVÁ

Identifikační a adresní údaje - akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého pobytu, případně bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní občanství, sídlo podnikání, IČO, DIČ, rodné číslo, případně číslo občanského průkazu, jsou-li tyto údaje požadovány právními předpisy nebo pro plnění povinností správce, či smlouvy.

Elektronické kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky.

Osobní údaje spojené se smluvním vztahem - číslo bankovního účtu, identifikace pozemku a nemovitosti.

Další osobní údaje - údaje poskytnuté subjektem údajů ve smlouvě/dodatku ke smlouvě či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací.

 

4. ZÁKONNOST ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, tedy na základě předem určeného a právem předvídaného právního titulu. Pokud pro zpracování OÚ není dán právní titul, osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto právní tituly patří:

Plnění či uzavření smlouvy - zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.

Právní povinnost - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.

Životně důležitý zájem - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života aj.

Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, životní situace občana, soudní příkazy aj.

Oprávněný zájem - zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů úřadu. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. Mezi naše oprávněné zájmy patří, bezpečnost objektů, kamerové systémy, zvyšování kvality a efektivity práce, informační bezpečnost, ochrana majetkových a jiných práv.

Poslední uvedená podmínka neplatí pro orgány veřejné moci a tedy ani pro Město Karolinka, lze ji však uplatnit v těch případech, kdy Město Karolinka zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu osobních údajů, za předpokladu, že dodrží Nařízením EU stanovené podmínky, z nichž je zásadní zejména zásada transparentnosti zpracování úzce spojená s povinností informovat řádné subjekty údajů o podmínkách, za nichž ke zpracování osobních údajů dochází a zásada vázanosti účelem zpracování, co do charakteru, rozsahu a doby zpracování.
Souhlas - poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento titul využíváme jen v případech, pokud nejsou dány předchozí právní tituly a správce považuje zpracování OÚ za nezbytné.

 

5. PRÁVA ZAKOTVENÁ V NAŘÍZENÍ EU VE PROSPĚCH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má:
Neomezené právo odvolat udělený souhlas se zpracováním údajů.
Právo žádat opravu či doplnění zpracovávaných osobních údajů.
Právo požadovat omezení zpracování.
Právo vnést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech.
Právo na přístup k osobním údajům.
Právo na informaci o porušení zabezpečení osobních údajů.
Právo na výmaz osobních údajů v určitých případech.

Uplatňování těchto práv stejně jako podněty a připomínky k ochraně osobních údajů mohou veškeré subjekty údajů adresovat Městskému úřadu v Karolince, a to prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to i korespondenčně na adresu úřadu, případně prostřednictvím za tím účelem jmenovaného pověřence.

 

6. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1. Název: MĚSTO KAROLINKA

2. Kontaktní poštovní adresa: MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA, RADNIČNÍ NÁMĚSTÍ 42, 756 05 KAROLINKA
3. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA, RADNIČNÍ NÁMĚSTÍ 42, 756 05 KAROLINKA
4. Telefonní čísla: podatelna: 00 420 571 116 251
5. Elektronická adresa podatelny: podatelna@mukarolinka.cz
6. Identifikátor datové schránky: fgcby4a
7. IČO: 00303909
8. DIČ: CZ00303909

 

7. POVĚŘENEC NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jednou z povinností, které stanoví Nařízení všem orgánům veřejné moci (ust. čl. 37 Nařízení) je jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato osoba má za úkol poskytovat správci součinnost a odborné poradenství, spolupracovat při provádění kontrol dodržování opatření k ochraně osobních údajů a komunikovat jménem správce se subjekty údajů a Úřadem pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Město Karolinka zřídilo pro účely souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. V souladu s Nařízením EU se tak může subjekt údajů od účinnosti nařízení obracet se svými požadavky na tuto osobu.

Kontaktní údaje pověřence:

Mgr. Jaroslava Vojkůvková,
tel. + 420 603 443 328, + 420 571 116 255
e-mail: poverenec@mukarolinka.cz


8. VÍCE INFORMACÍ NALEZEZNETE:

Nařízení Evropské unie: https://tinyurl.com/zp3w6fw
Web Úřadu na ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/p1=3938
Stanoviska Ministerstva vnitra České republiky k Nařízení EU: http://www.mvcr.cz/gdpr/

 

 

 

[ počet položek: 0 ]  

 1 / 0 

 
 
 
 

Kalendář akcí

srpen 2018
po
út
st
čt
so
ne
 
 
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 26
 28
 29
 30
 31
 
 
 
 

Kontakty

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí č. 42
756 05 Karolinka
IČ 00303909

 

Úřední hodiny

 

ID datové schránky: fgcby4a

 

sekretariát: 571 450 421,

                   571 116 251


podatelna@mukarolinka.cz

 

stavební úřad: 571 450 511

 

 

czechpoint

 

Informační centrum Karolinka

 

 
 
 
 

www.dinopark.cz