Vítejte

na oficiálních webových stránkách města Karolinky

 

Map of Karolinka

ODBOR VÝSTAVBY

Zabezpečuje výkon přenesené působnosti dle ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  - je obecným stavebním úřadem, který vykonává působnost na katastrálním území  Karolinka, Nový Hrozenkov,
Velké Karlovice a Malé Karlovice.

UMISŤOVÁNÍ STAVEB

 • poskytuje územně plánovací informace
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí
 • se souhlasem dotčeného orgánu může uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje územní rozhodnutí
 • mění a ruší územní rozhodnutí
 • vydává územní souhlasy (za podmínek stanovených § 96 stavebního zákona)

STAVEBNÍ ŘÁD

 • přijímá a projednává ohlášení staveb, terénních úprav nebo zařízení,
  a to vč.výrobků, které plní funkci stavby,
 • vede stavební řízení a vydává stavební povolení,
 • povoluje změny staveb před jejich dokončením,
 • se souhlasem dotčených orgánů může uzavírat se stavebníky veřejnoprávní smlouvy o provedení staveb nebo terénních úprav,
 • rozhoduje o nezpůsobilosti staveb pro zkrácené řízení,
 • eviduje certifikáty autorizovaných inspektorů ,
 • přijímá oznámení záměrů započít sužíváním dokončených staveb,
 • vydává kolaudační souhlasy,
 • vydává časově omezená povolení k předčasnému užívání staveb,
 • rozhoduje o zkušebním provozu,
 • vydává kolaudační rozhodnutí na stavby pravomocně povolené před
  1. 1. 2007,
 • nařizuje pořízení dokumentací skutečného provedení staveb,
  příp. pasportů staveb,
 • vydává písemné souhlasy, příp. rozhodnutí, se změnami v účelu užívání staveb, vjejich provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo vjejich podstatném rozšíření a změn včinnosti,
 • přijímá záměry odstranit stavby, terénní úpravy a zařízení,
 • povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • nařizuje odstranění staveb, terénních úprav, zařízení a výrobků, které plní funkci staveb,
 • nařizuje obnovení předcházejícího stavu staveb,
 • projednává dodatečná povolení staveb, terénních úprav a zařízení,
 • provádí kontrolní prohlídky
 • nařizuje neodkladné odstranění staveb, nutné zabezpečovací práce, popřípadě vyklizení staveb,
 • nařizuje nezbytné úpravy staveb, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, terénních úprav a zařízení,
 • projednává opatření na sousedních pozemcích nebo stavbách,

DALŠÍ ČINNOSTI PŘEDEVŠÍM:

 • projednává žádosti a vydává rozhodnutí o výjimkách

­          - z technických požadavků na stavby,

­          - z obecných požadavků na využívání území,

­          - z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
            užívání staveb

 • vydává souhlasy a vyjádření pro povolení staveb speciálními stavebními úřady,
 • vede řízení a ukládá pokuty o přestupcích a správních deliktech proti stavebnímu zákonu,
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu,
 • dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě tohoto zákona.

Od 7. 9. 2015 je odbor výstavby přestěhován do přízemí Městského úřadu Karolinka.

 
 

Kalendář akcí

únor 2019
po
út
st
čt
so
ne
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 10
 12
 13
 15
 17
 18
 20
 23
 24
 25
 26
 28
 
 
 
 

Kontakty

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí č. 42
756 05 Karolinka
IČ 00303909

 

Úřední hodiny

 

ID datové schránky: fgcby4a

 

sekretariát: 571 450 421,

                   571 116 251


podatelna@mukarolinka.cz

 

stavební úřad: 571 450 511

 

 

czechpoint

 

Informační centrum Karolinka

 

 
 
 
 
 
 

Poděkování sponzorům

 

 

 

 

 

 

www.dinopark.cz