Vítejte

na oficiálních webových stránkách města Karolinky

 

Map of Karolinka

HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ ODBOR

 

ČINNOST HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍHO ODBORU

 • zajišťuje výkon správy na úseku matriky, evidence obyvatelstva, sociální agendy, životního prostředí
 • dále hospodaření města, správy místních poplatků, vidimace a legalizace, Czech Point, sociální práce, přestupků a správních deliktů
 • poskytuje pomoc jednotlivým odborům Městského úřadu Karolinka, zastupuje Město Karolinka v některých případech v řízení u příslušných soudů a jiných orgánů, ukládá pokuty dle ustanovení § 58 z.č. 128/2000 Sb. a plní úkoly uložené Zastupitelstvem města Karolinka a Radou města Karolinka

Vedoucí odboru: Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 

ODDĚLENÍ MATRIKY, EVIDENCE OBYVATEL

Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

1. Zajišťuje výkon státní správy na úseku matriky dle z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako obecní úřad obce s přenesenou působností v jeho správním obvodu, a to zejména:

 • vede matriku narození, manželství, úmrtí
 • vystavuje rodné, oddací, úmrtní listy, včetně duplikátů
 • provádí na žádost změnu jména, příjmení (ve správním řízení)
 • změnu příjmení po rozvodu (do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu)
 • sepisuje zápisy narození, uzavření manželství a úmrtí pro zvláštní matriku Brno
 • sepisuje zápisy o určení rodičovství
 • vydává osvědčení k uzavření sňatku
 • vydává potvrzení ze sbírky listin
 • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Matriční úřad vede matriční knihy pro město Karolinka.

2. Provádí ověřování podpisů a kopií (legalizaci a vidimaci dokladů) podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřovníní pravosti podpisu (zákon o oveřování) v platném znění.

3. Vydává výpisy z Rejstříků trestů podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění.

4. Zajišťuje slavnostní obřady - vítání dětí do života.

 

ÚSEK EVIDENCE OBYVATEL

Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

Zajišťuje státní správy na úseku evidence obyvatelstva dle. z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva a rodných číslech, v platném znění jako ohlašovna a obecní úřad obce s přenesenou působností v jeho správním obvodu, a to zejména:

 • provádí úkony související s přihlášením, změnou nebo odhlášením trvalého pobytu
 • vydává potrzení o změně trvalého pobytu
 • vede správní řízení o zrušení údaje i místu trvalého pobytu
 • vede evidenci obyvatelsva
 • je zpracovatelem údajů vedených v informačních systémech evidence obyvatelstva pro Ministerstvo vnitra ČR ve správním obvodu města Karolinky.

 

ÚSEK OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 • vydává potrvzení o občanském průkazu (např. při ztrátě, zničení, poškození, odcizení nebo zadržení neplatného OP)
 • přijímá hlášení o ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení občanského průkazu
 • přijímá nalezené občanské průkazy

 

PŘESTUPKOVÉ ODDĚLENÍ - Komise pro projednávání přestupků
Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz (předsedkyně komise)

Bc. Iveta Žižková, tel. 571 116 254, e-mail: zizkova@mukarolinka (předsedkyně komise)

JUDr. František Vachala - člen komise

Bc. Jiří Čampa- člen komise

František Zapalač - člen komise

Zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupků dle č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platné znění, v působnosti města:

 • projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnímu pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, a přestuky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst
 • vypracovává posudky pro orgány činné v trestním a civilním řízení (o pověsti občanů, k žádostem o vydání zbrojního pasu, loveckého lístku, k povolení k zakoupení kulových zbraní atd.)
 • projenává přestupky a správní deliky ve věcech, které MěÚ Karolinka spravuje, a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání není dle právního předpisu nebo Organizačního řádu Městského úřadu Karolinka příslušný orgán nebo jiný odbor MěÚ Karolinka anebo jiné oddělení hospodářsko správního odboru.

 

ÚSEK SOCIÁLNÍ AGENDY

Bc. Iveta Žižková,  tel. 571 116 254, e-mail: zizkova@mukarolinka
Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

a zajišťuje:

 • plnění povinností na úseku sociálně - právní ochrany dětí dle z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • výkon sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zejména pak                                 
  • výkon funkce veřejného opatrovníka osobám omezeným ve způsobilosti k právním úkonům                                  
  • rozhoduje o ustanovení či zrušení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č. 58/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
 • vykonává funkci zvláštního příjemce sociálních dávek vyplácených úřadem práce

INFORMACE O VNITŘNÍCH PRAVIDLECH A POSTUPECH PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V MĚSTĚ KAROLINKA:

Město Karolinka  jako orgán sociálně – právní ochrany dětí má k 01.01.2015 vypracovány standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí a těmito se při výkonu své činnosti řídí. Tato povinnost je dána bodem 12 Cl. II (přechodná ustanovení) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.. Tento dokument je zpracován v písemné podobě a je dostupný na zdejším úřadě.

Personální zabezpečení SPO dětí

4a  Výkonem SPO ve městě Karolinka je v rámci organizační struktury úřadu pověřena sociální pracovnice Bc. Iveta Žižková, s pracovním úvazkem 0,1. Zastupitelnost v době její nepřítomnosti je zajištěna vedoucí Hospodářsko správního odboru Mgr. Jaroslavou Vojkůvkovou.  Obě pověřené zaměstnankyně mají k dispozici služební telefon (Bc. Iveta Žižková 737 351 923, Mgr. Jaroslava Vojkůvková 603 443 328) pro případ potřeby zajistit okamžitou pomoc ohroženému dítěti nebo dětem.

4c  Pověřená pracovnice má písemně zpracována oprávnění a povinnosti k výkonu SPO  - § 52 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhotoven průkaz  zaměstnance s určením funkce formou průkazu. Tímto může zaměstnanec prokázat svoji příslušnost k úřadu a oprávnění k výkonu SPO ve správním obvodu.

 

ÚSEK FINANČNÍ

Ing. Adriana Provázková, tel. 571 116 262,

e-mail: provazkova@mukarolinka.cz

Božena Rapantová, te. 571 116 263,

e-mail: rapantová@mukarolinka.cz

 • spravuje městský rozpočet a finační fondy, zajišťuje financování města, jeho organizací a organizačních složek, vede komplexní účetní evidenci, vede evidenci městského majetku

Petra Michálková, tel. 571 116 256, 737 875 539, e-mail: michalkova@mukarolinka.cz

 • vykonává pokladní službu, daňovou agendu
 • je správcem místních poplatků
 • provádí výpisy z agendového systému Czech Point
 • provádí vidimaci a legalizaci
 • vede agendu hřbitova

 

ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 • zabezpečuje úkoly v oblasti ochrany přírody a krajiny, ovzduší, zemědělství, odpadového hospodářství


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

Kalendář akcí

září 2018
po
út
st
čt
so
ne
 
 
 
 
 
 2
 3
 4
 5
 6
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 22
 23
 24
 25
 29
 30
 
 
 
 

Kontakty

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí č. 42
756 05 Karolinka
IČ 00303909

 

Úřední hodiny

 

ID datové schránky: fgcby4a

 

sekretariát: 571 450 421,

                   571 116 251


podatelna@mukarolinka.cz

 

stavební úřad: 571 450 511

 

 

czechpoint

 

Informační centrum Karolinka

 

 
 
 
 

www.dinopark.cz